+371 6737 6289
info@domagroup.lv

Garantijas noteikumi

Vispārīgie noteikumi

1.1. Garantija šo garantijas noteikumu izpratnē ir piegādāto mērinstrumentu un laboratorijas iekārtu (turpmāk tekstā Iekārta) bezmaksas bojāto detaļu nomaiņa, ja bojājums radies Iekārtas garantijas perioda laikā un tā cēlonis ir Iekārtas ražotāja vaina (apslēpti materiālu defekti, nepareiza montāža, utt.).

1.2. Garantijas sertifikāts ir vienīgais dokuments, kas apliecina garantijas spēkā esamību. Garantijas remonts Iekārtai tiek veikts, ja tiek uzrādīts derīgs garantijas sertifikāts, un pilnībā aizpildīts Apkopes – remonta pieteikums, kurā precīzi norādīts Iekārtas defekts vai arī tā izpausmes. Iekārtas īpašnieka/turētāja pienākums ir iepazīties ar garantijas noteikumiem un Iekārtas lietošanas instrukciju pirms Iekārtas ekspluatācijas uzsākšanas.

1.3. Bezmaksas remonts un detaļu nomaiņa tiek nodrošināta Doma SIA servisa telpās. Ja Iekārta nav pārvietojama, Iekārtas diagnostika un remonts var tikt veikts Iekārtas atrašanās vietā, saskaņojot servisa inženiera vizītes izmaksas par katru konkrēto gadījumu, vai arī noslēdzot ar Doma SIA Iekārtu apkopes līgumu vai Iekārtu remonta līgumu. Ja Iekārtas remontam ir nepieciešama Iekārtas nogādāšana Doma SIA servisa telpās vai Iekārtas ražotāja servisa centrā, Iekārtas īpašnieks/turētājs sedz Iekārtas transportēšanas izmaksas līdz remonta veikšanas vietai un atpakaļ.

1.4. Doma SIA garantijas laikā veic bezmaksas remontu, kā arī komplektējošo detaļu nomaiņu Iekārtai, kuras modelis un izgatavotāja piešķirtais šasijas/sērijas Nr. sakrīt ar ierakstu īpašnieka/turētāja uzrādītajā garantijas sertifikātā.

1.5. Garantijas saistības stājas spēkā ar dienu, kad izsniegts Garantijas sertifikāts. Iekārtas profilaktiskā apkope neietekmē garantijas termiņu. Garantija nomainītajām detaļām beidzas vienlaicīgi ar konkrētās Iekārtas garantijas termiņa beigšanās brīdi.

1.6. Doma SIA nodrošina servisa inženiera ierašanos Iekārtas atrašanās vietā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Iekārtas īpašnieka/turētāja pilnīgi aizpildīta Apkopes – remonta pieteikuma saņemšanas, ja vien nav panākta cita vienošanās par servisa termiņiem.

1.7. Defekta novēršana tiek veikta 10 darba dienu laikā. Komplektējošo detaļu pasūtīšanas gadījumā remonta termiņš var tikt pagarināts par laiku, kāds patērēts remontam nepieciešamo komplektējošo daļu piegādei. Garantijas laiks Iekārtai tiek pagarināts par termiņu, kura laikā Iekārta ir atradusies garantijas remontā. Apliecinājums izmaiņām Iekārtas garantijas termiņos ir Doma SIA servisa inženiera veiktās atzīmes uz Iekārtas garantijas talona, kas apliecinātas ar parakstu.

1.8. Doma SIA garantijas saistības attiecas vienīgi uz garantijas talonā minēto Iekārtu un nekādā gadījumā uz citām ierīcēm, mehānismiem kā arī zaudējumiem, kas radušies īpašniekam/turētājam šīs Iekārtas darbības vai nedarbošanās rezultātā.

Garantijas saistību ierobežojumi

Garantijas saistības neattiecas uz:

2.1. Materiāliem un piederumiem, kuriem ir tikai pārdošanas garantija (reaģenti, patēriņa materiāli utt.).

2.2. Programmnodrošinājumu, kā arī uz tiem gadījumiem, kad Iekārtas, kas savienota ar datoru, darbības traucējumus ir radījis datorvīruss vai programmatūras savstarpēja nesavietojamība.

2.3. Iekārtas profilaktisko apkopi, tīrīšanu, katlakmens noņemšanu, elektroķīmisko barošanas elementu (bateriju) nomaiņu.

2.4. Iekārtā izmantotajām lampām, filtriem, un citām ierobežota lietošanas termiņa detaļām un to nomaiņu.

2.5. Detaļām, izejmateriāliem un izstrādājumiem, kas pakļauti dabīgam nolietošanās vai novecošanas procesiem (piemēram, toneri, kartridži, CD un DVD matricas, akumulatoru baterijas, elektroķīmiskās zondes, stikla termozondes, gumijas blīves un membrānas, teflona blīvgredzeni un virzuļi, naži un asmeņi, dzensiksnas u.c.) un to nomaiņu.

2.6. Iekārtas funkcionēšanas kvalitāti neietekmējošiem nenozīmīgiem defektiem (piemēram, uzrakstu izbalēšana, nodilšana).

2.7. Iekārtas kalibrēšanu, programmatūras parametru maiņu, programmatūras atkārtotu uzstādīšanu, Iekārtas atkārtotu uzstādīšanu citā atrašanās vietā, lietotāju apmācību.

Garantijas saistību pārtraukšana

Garantijas saistības uz Iekārtu tiek izbeigtas un garantijas sertifikāts tiek anulēts, ja::

3.1. Ir bojātas Iekārtas izgatavotāja vai Pārdevēja plombas, kas nepieļauj nesankcionētu piekļūšanu tiem Iekārtas mezgliem, kam tā nav paredzēta.

3.2. Iekārta ir lietota pretrunā ar tās lietošanas instrukciju, ir ekspluatēta tādos klimatiskajos apstākļos, kādus neparedz Iekārtas tehniskā specifikācija, pakļauta paaugstināta mitruma, paaugstinātas vai pazeminātas temperatūras vai tās straujas maiņas iedarbībai.  

3.3. Iekārtai ir bojājumi, kas radušies elektriskā tīkla nestabilitātes, kaitīgu vai agresīvu vielu, katlakmens, nolietotu vai iztecējušu bateriju iedarbības rezultātā.

3.4. Uz Iekārtu notikusi kukaiņu vai dzīvnieku iedarbība, ieskaitot kukaiņu vai grauzēju atrašanos Iekārtas iekšienē.

3.5. Iekārtas ekspluatācijā un apkopē ir izmantoti ķīmiskie reaģenti un materiāli, kas neatbilst Iekārtas izgatavotāja un Doma SIA rekomendācijām.

3.6. Iekārtai vai atsevišķiem tās mezgliem ir mehānisku bojājumu pēdas.

3.7. Iekārtas defekti ir radušies nepārvaramu apstākļu dēļ (force majeure), tādu kā ugunsgrēks, zibens, plūdi, zemestrīce, trešo personu nelikumīga darbība utt.

3.8. Ir veikts Iekārtas remonts un/vai tās modificēšana, ko veicis pat Iekārtas lietotājs vai trešā persona, iepriekš nesaskaņojot šo remontu un/vai modifikāciju ar Doma SIA.

3.9. Iekārtai ir mainījies īpašnieks. Iekārtas garantijas apkalpošana un remonts var tikt nodrošinātas tikai pēc jaunā Iekārtas īpašnieka rakstiskas vienošanās ar Doma SIA.